Συμμετοχή του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών στο διεθνές πρόγραμμα FEST - Creative Europe


Το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών, ένας από τους βασικότερους ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιείται στον χώρο της Αφήγησης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι επιλέχθηκε πρότασή του για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "FEST - Creative Europe".Το "Creative Europe" αποτελεί μία από τις λίγες, και ασφαλώς τη σημαντικότερη, αυτή τη στιγμή, δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την ενίσχυση συνεργατικών, δι-εθνικών/πολυ-εθνικών προτάσεων για προγράμματα πολιτισμού και τέχνης, που εντάσσεται στις ευρωπαϊκές δράσεις για το χρονικό διάστημα 2014-2020. Το πρόγραμμα "Creative Europe" απορρέει από τη στοχοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συνεργασία πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών διαφορετικών κρατών - μελών της ΕΕ.
Στους οργανισμούς που προτάσεις τους εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα "Creative Europe" ανήκει και το FEST (Federation of European Storytelling), δηλ. το ευρωπαϊκό δίκτυο οργανισμών και συνδέσμων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αφήγησης, ιδρυτικό μέλος του οποίου αποτελεί και το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών. Το FEST έλαβε έγκριση να υλοποιήσει το πρόγραμμα για 4 χρόνια, με σκοπό τη δημιουργία μιας σειράς δραστηριοτήτων αφήγησης στην Ευρώπη.


Μετά την έγκριση υλοποίησης του προγράμματος από το "FEST - Creative Europe" οι εθνικοί οργανισμοί Αφήγησης, που αποτελούν μέλη του FEST, κλήθηκαν να καταθέσουν επιμέρους προτάσεις προγραμμάτων, για τον πρώτο χρόνο υλοποίησης, που ενέπιπταν στο σκεπτικό της συνολικής πρότασης και μπορούσαν να ενταχθούν σε έναν από τους 6 προαναφερθέντες τομείς. Από τις 56 προτάσεις που κατατέθηκαν εγκρίθηκαν περίπου οι μισές, ανάμεσα σ' αυτές και η πρόταση του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών.
«Αφήγηση και Προσφυγιά»

Η πρόταση του «Κέντρου» αφορά στο θέμα «Αφήγηση και Προσφυγιά». Εντάσσεται στον τομέα 5 («Η Αφήγηση σε άλλους τομείς της κοινωνίας») του συνολικού προγράμματος του FEST - Creative Europe και προγραμματίζεται για τον Μάρτιο του 2018. Η πρόταση είναι άκρως επίκαιρη, καθώς η Ελλάδα τα τελευταία (τουλάχιστον) τρία χρόνια αποτελεί για χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες πύλη εισόδου στην Ευρώπη και χώρα φιλοξενίας τους. Το Κέντρο έχει ήδη αναπτύξει δράσεις και πρωτοβουλίες ώστε η Αφήγηση να βρει εφαρμογή και σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Τώρα, κάτω από την ομπρέλα του "FEST - Creative Europe", δίνεται η ευκαρία για ανταλλαγή της γνώσης, της εμπειρίας και των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμόσει και άλλοι Ευρωπαίοι αφηγητές με αντίστοιχες ομάδες. Ως εκ τούτου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν μία σειρά από δράσεις αλλά και ένα διήμερο σεμινάριο από δύο ξένους αφηγητές / ειδικούς, προερχόμενους από άλλους οργανισμούς αφήγησης του FEST. Ολες οι δράσεις απευθύνονται σε νέους αφηγητές, σπουδαστές και αποφοίτους της Σχολής Αφηγηματικής Τέχνης προκειμένου και αυτοί με τη σειρά τους να χρησιμοποιήσουν την εκπαίδευση αυτή σε αφηγηματικά προγράμματα με/σε/για πρόσφυγες και μετανάστες.
Με το πρόγραμμα αυτό, όπως και με αντίστοιχα τέτοια προγράμματα, το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών, ως φορέας που προστατεύει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τη διάσωση και τη διάδοση του προφορικού πλούτου της λαϊκής παράδοσης του ελληνικού και των άλλων λαών και που επιδιώκει την αειφορία και την εξωστρέφεια βρίσκει αρωγό στους σκοπούς του ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο και διαμορφώνει τη συναντίληψη ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού οράματος για την Αφήγηση ως τέχνης με τεράστιες δυναμικές και δυνατότητες.Βασικοί στόχοι της πρότασης του FEST 

Βασικοί στόχοι της επιλεγμένης πρότασης του FEST είναι: να αυξηθεί ο αριθμός και να βελτιωθεί η ποιότητα των εκδηλώσεων και των δράσεων για την αφήγηση στην Ευρώπη, να αναπτυχθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων και των εμπλεκομένων, αφηγητών και μη, σ' αυτές τις εκδηλώσεις, να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της αφήγησης και να εγκαθιδρυθεί μια ευρωπαϊκή δομή συνεργασίας και κοινής ωφέλειας. Για την επίτευξη αυτών των στόχων το FEST έχει δημιουργήσει ένα τετραετές πλάνο εργασιών. Το πλάνο αυτό εγκρίνεται, ανά έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Το επιλεγμένο πρόγραμμα του FEST χωρίζεται σε έξι διαφορετικούς τομείς που καλύπτουν διαφορετικούς σκοπούς και συγκεκριμένα:
τομέας 1: Δομική ανάπτυξη του πεδίου της Αφήγησης,
τομέας 2: Ενίσχυση της κατανόησης της Αφήγησης ως μιας παραστατικής τέχνης,
τομέας 3: Επαγγελματική ανάπτυξη των αφηγητών,
τομέας 4: Σύνδεση (της Αφήγησης) με άλλες τέχνες και με τα ψηφιακά μέσα, τομέας 5: Η Αφήγηση σε άλλους τομείς της κοινωνίας,
τομέας 6: Ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης των εκδηλώσεων Αφήγησης και διεθνής συνεργασία των αφηγητών.